KONTAKT

ESPE-OTS SERVIS s.r.o.
Podkoreňová 3
P.O.Box 125
areál "PD Brezno"
977 01 BREZNO

Telefóny
  +421 48 611 5797
  +421 48 611 1210
  +421 903 551 903
  +421 905 506 031espeots@isternet.sk
espeots@slovanet.sk

Zásady OOU

Spoločnosť ESPE-OTS SERVIS s.r.o.

kladie veľký dôraz na ochranu osobných údajov a na uplatňovanie pravidiel a zásad vyplývajúcich najmä zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

  V súvislosti s ochranou osobných údajov a skutočnosťou, že z našej strany môže dochádzať k spracovaniu osobných údajov, došlo k prijatiu dokumentu
 "Zásady o spracúvaní osobných údajov"
ktorý okrem iného obsahuje aj informácie o Vašich právach ako dotknutých osobách.

Uvedený dokument je k dispozícii na webovom sídle ESPE-OTS SERVIS s.r.o.

  
  V prípade akýchkoľvek otázok alebo podnetov súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov môžete kontaktovať  zodpovednú osobu ESPE-OTS SERVIS s.r.o. prostredníctvom e-mailu na adrese espeots@isternet.sk .


Ochrana osobných údajov v ESPE-OTS SERVIS s.r.o. - informácie pre zákazníkov

  Na základe Nariadenia EÚ 2016/679 (ďalej len GDPR) vám oznamujeme informácie o spracovaní osobných údajov zákazníkov, ku ktorému dochádza v súvislosti s našou obchodnou činnosťou.


1. Kontaktné údaje
 

Správcom osobných údajov je ESPE-OTS SERVIS s.r.o., Podkoreňová 3 , 977 01  Brezno 

Kontaktné údaje pre ochranu osobných údajov sú: espeots@isternet.sk , tel .: 048 611 5797


2. Tabuľka spracovania osobných údajov

 

 Názov spracovania Účel spracovania Kategórie osobných údajov Právny titul Doba uloženia Ďalší príjemcovia
Spracovanie údajov pre objednávku Zaistenie dodania služieb a tovaru Kontaktné a fakturačné údaje Príprava a plnenie zmluvy 2 roky Prepravné služby
Vytvorenie faktúry a jej archivácia Zákonná evidencia Kontaktné a fakturačné údaje Právna povinnosť zo zákona o DPH 10 rokov Potenciálne kontrola z FU, SOI a Polícia SR
Zasielanie obchodných oznámení zákazníkom Zasielanie informácií zákazníkom E-mailová adresa Oprávnený záujem Do podanie námietky - kliknutie na "Nezasielať" nie sú3. Vysvetlenie k tabuľke a spracovaniu

Právne tituly - sú zákonné odôvodnenia spracovania a sú definované v nariadení GDPR, článkoch 6 a 9.

 

  Doba uloženia - znamená, po akú dobu sme oprávnení alebo povinní vaše údaje spracovávať a mať ich uložené.

 

  Ďalšie príjemcovi - tu uvádzame, akým ďalším príjemcom údaje odovzdávame. Pokiaľ je uvedené "Nie sú", potom to znamená, že ich nikomu neposkytujeme.

 

  V prípadoch, keď je spracovanie založené na právnom titule "Uzatvorenie alebo plnenie zmluvy", potrebujeme vaše osobné údaje pre uzavretie zmluvy a jej následné plnenie, bez nich nie je možné zmluvu uzavrieť.
 

 

  V prípadoch, keď je spracovanie založené na právnom titule "Právna povinnosť", potrebujeme vaše osobné údaje spracovávať na základe zákonných požiadaviek na dobu stanovenú daným zákonom a po túto dobu toto spracovanie nesmieme obmedziť ani vymazať.

 

  Vaše osobné údaje budeme spracovávať len na účely uvedené v tabuľke.

 

  Osobné údaje získavame priamo od vás, nezískavame ich z iných zdrojov. Nezhromažďujeme ani nespracovávame žiadne špeciálne kategórie osobných údajov ,ako sú jedinečné identifikátory,alebo citlivé osobné údaje.

Nešírime, ani nepredávame, ani neprenajímame vaše údaje,žiadnym tretím stranám bez Vášho súhlasu

 

4. Popis práv dotknutých osôb
 

  Ako subjekt údajov (právnická a fyzická osoba, o ktorej sa údaje spracúvajú) máte k vašim osobným údajom tieto práva 

Právo

Upresnenie

Požadovať výpis

  Jedná sa o výpis údajov, ktoré o vás vedieme, tzv. Právo na prístup.

Požadovať opravu

  Pokiaľ zistíte, že o vás vedieme nepresné, zastaralé alebo neúplné údaje,
  požiadajte o ich opravu, alebo doplnenie.

Požadovať vymazanie

  Výmazanie musíme vykonať v prípadoch, kedy by sme mali uložené osobné
  údaje po stanovenej dobe uloženia alebo nemali platný právny titul.

  Výmazanie nesmieme zo zákona vykonať v prípadoch, keď je spracovanie
  vykonávané z titulu Plnenie zmluvy alebo Právnej povinnosti.

Požadovať obmedzenia spracovania

  Toto sa týka spracovania z titulu oprávneného záujmu.

  K obmedzeniu spracovania dôjde v prípade podania námietky a obmedzenie
  bude trvať po dobu posudzovania námietky.

Podať námietku proti spracovaniu

  Podať námietku možno v prípadoch, keď je spracovanie vykonávané z titulu
  oprávneného záujmu.

Odvolať súhlas so spracovaním

  To je možné v prípadoch, keď je spracovanie vykonávané na základe súhlasu.
  Ak ste na spracovanie poskytli súhlas a odvoláte ho, bude spracovanie 
  ukončené.

 

5. Spôsob výkonu práv

 

  Ak chcete podať žiadosť elektronicky:

 

  Zašlite ju e-mailom na adresu espeots@isternet.sk s platným elektronickým podpisom, bez tohto potvrdenia totožnosti nemôže byť uznaná.


Uveďte do nej

- Identifikačné údaje – názov firmy,meno, priezvisko,funkciu...
- O výkon akého práva žiadate - pozri Popis práv dotknutých osôb
- Upresnenie žiadosti - napr. v prípade opravy uveďte správne údaje
- Telefón - pre prípadné upresnenie a dohodnutie na ďalšom postupe

 

   V prípade, že vzniknú pochybnosti o vašej totožnosti, sme oprávnení vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácii pre potvrdenie totožnosti.

   Úkony spojené s výkonom práv dotknutých osôb sú bezplatné. Za požiadavku na viac ako jednu kópiu sme však oprávnení účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. 

 

   Ak sú však žiadosti uznané ako zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä preto, že sa opakujú, potom môžeme:

  - uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady.
  - žiadosti nevyhovieť.

 

  Ak budete naďalej nespokojní máte právo sa obrátiť o pomoc priamo na vnútroštátny dozorný orgán,ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov  

Máte pokazený tvárniaci stroj ?

Máte pokazený tvárniaci stroj? 
Tabuľové nožnice nestrihajú?
Ohraňovací lis zle ohýba?
Zakružovačka plechov je nefunkčná?

_____________________________________________________________________

Napíšte nám alebo náskontaktujte telefonicky

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one